Sochařství Hořicka do konce 19. století
 

Hořicko svými geologickými poměry vytvořilo pro kamenictví a sochařství ideální základy. V okolí města bylo už v dobách středověku otevřeno několik pískovcových lomů s kamenem vhodným jak pro stavebnictví, tak pro pozdější uměleckou tvorbu. Nejstaršími doklady zdejší kamenické činnosti jsou architektonické prvky dochované na tvrzi ze 14. století v nádvoří hořického zámku a na věži kostela Narození Panny Marie, která byla začleněna do stavby nového kostela v době baroka a pochází z původní gotické kostelní budovy. Mladší práce hořických kameníků dokládají renezanční náhrobníky dochované v tomtéž kostele. Velký vliv na zdejší sochařství měl i barokní mistr Matyáš Bernard Braun působící v nedalekém Kuksu. Jeho vliv je patrný na několika barokních sochách v Hořicích i v širokém okolí, které zřejmě vytvořili jeho žáci. Významným hořickým sochařem byl také Josef Rychtera (†1848), žák Karla Devotiho z Hradce Králové. Rychtera byl prvním neanonymním hořickým sochařem. V druhé polovině 19. století působila v Hořicích sochařská dvojice bratrů Pavla a Josefa Jiříčkových. Nejvýznamnější kapitolu v dějinách hořického kamenictví a sochařství otevřelo založení sochařsko-kamenické školy v roce 1884. Od konce 19. století zde její profesoři a žáci zanechali a zanechávají velké množství kvalitních prací. Na přelomu 19. a 20. století tak vzniklo několik výrazných plastik a monumentů. Významnou sbírkou soch a pomníků dokládající zručnost zdejších sochařů a kameníků je i kolekce náhrobníků, náhrobků, epitafů a plastik na starém i novém hřbitově na vrchu Gothard a také kolem děkanského kostela ve městě. Nelze opomenout také náhrobky starého židovského hřbitova, ani sochařskou výzdobu a kamenické doplňky městských domů. V druhé polovině 20. století se otevřela další kapitola hořického sochařství, kterou je zastoupeno moderní české a světové sochařství spojené s konáním sochařských sympozií, ale to je už jiná kapitola.


 

Svatý Václav

Pozdně barokní socha sv. Václava byla postavena roku 1773, jak uvádí letopočet v nápisu na podstavci sochy. Pomník je umístěn v parku před Novým hřbitovem na vrchu Gothard, nápis Deport et renovitari D. / Zahradnik Wenceslao Capellani / A 1885 dokládá ale jeho přesunutí a opravu. Tento nápis je vytesán nad římsou podstavce. Světec je tradičně zobrazen ve zbroji a dlouhém plášti, s knížecí korunou na hlavě, korouhví a štítem s orlicí v rukou. Plastika stojí na vysokém podstavci a ukončeným volutovou římsou s vloženou kartuší. Podstavec je opatřen nápisy ORODUJ ZA NAS a Anno Domini / 1773. Dne 28. / SEPTEMBRIS / W. M. a reliéfem sv. Kateřiny Alexandrijské. Podstavec je položen na soklu. Obnovu pomníku dokládá nápis ReNoV 1873 na zadní straně podstavce. (TH)

 


Svatý Václav  

Socha Sv. Václava byla postavena roku 1822 nákladem Václava Tomáše a jeho manželky Anny. Roku 1907 byla opravena jeho vnukem Václavem Tomášem a jeho manželkou Annou. Oba činy dokládají nápisy vytesané na zadní straně podstavce. Světec je zobrazen s knížecí korunou, ve zbroji a dlouhém plášti, v pravé ruce drží korouhev a v levé ruce štít s orlicí opřený o zem. Plastika je postavena na vysokém štíhlém podstavci ukončeném přímou členěnou římsou a po stranách zdobeném čtverhrannými volutami. Podstavec je ještě vyvýšen položením na vysoký sokl. Na podstavci je vytesán reliéf sv. Rodiny v oblaku. Plastiku vytvořil hořický sochař a řezbář Josef Rychtera, který zanechal nápis J. RICHTERA / ŘEZBÁŘ na lícové straně štítu s orlicí. Pomník stojí ve Svatogothardské Lhotce u staré úvozové cesty z Hořic do Březovic. Okolo sochy byly už od počátku vysázeny čtyři lípy. (TH)

 


Svatý Gothard  

Barokní socha sv. Gotharda byla pravděpodobně vytvořena v druhé polovině 18. století. Pomník stál původně na rozcestí pod vrchem Gothard, pod dnešním Ústavem sociální péče, při jehož stavbě ve 30. letech 20. století byl přesunut do parku před Novým hřbitovem na stejnojmenném vrchu. Podle jednoduchého tvarování zad mohla být plastika umístěna nejprve u zdi kostela sv. Gotharda. Světec je zobrazen v biskupském rozevlátém plášti, s mitrou na hlavě a pektorálem na hrudi. Má zdviženy dva prsty pravé ruky, v levé ruce drží knihu. Plastika stojí na jednoduchém dvojstupňovém podstavci s vloženou pamětní deskou z bílého mramoru, na které je zvětralý nápis se jménem světce, modlitbou a je zde zápis o obnově pomníku roku 1877. Z druhé strany podstavce je vytesána signatura LS 77. Podstavec je ukončen přímou profilovanou římsou. (TH)

 


Svatý Florián
 

Sochu sv. Floriána vytvořil hořický sochař Josef Rychtera, literatura uvádí období okolo roku 1820. Plastika byla během let několikrát stěhována. V současné době je umístěna na schodišti k děkanskému kostelu Narození Panny Marie. Světec je předveden jako římský voják ve zbroji a s dlouhým pláštěm položeným na zádech záda. Na hlavě má přilbu zdobenou peřím. V levé ruce drží korouhev, v pravé pak nádobu, ze které vytéká voda na hořící dům. (TH)

 


Svatá Trojice  

Reliéfní pomník Svaté Trojice od sochaře Josefa Rychtery byl podle literatury postaven roku 1835. Stojí na okraji lesa při cestě z Hořic k osadě Dachovy. Pomník je tvořen nízkým soklem, podstavcem zdobeným obdélníkovými volutami a vyplněným nápisy a čtvercovou reliéfní deskou převýšenou vysokým obloukem lunety. Reliéf je podán tradičně, vlevo sedí postava Boha syna, objímající rukou kříž, vpravo postava Boha otce a nad nimi se ve volutě vznáší v podobě holubice Duch svatý. Bůh syn a Bůh otec sedí na oblaku, mezi sebou mají symbolicky zobrazený zemský globus. Holubice s roztaženými křídly je umístěna uprostřed věnce, ze kterého vychází symbolická záře. Na podstavci je pod vytesaným textem modlitby pamětní nápis Památka na zuřivou vichřici dne 7. pros. / 1869 a Obnovena za Hynka Raimanna / t. č. měšťanosty v Hořicích. Nápis byl pravděpodobně doplněn za hořického purkmistra Hynka Raimana, který držel úřad v letech 1867 až 1870, a doplnil tak původní sakrální text. (TH)

 


Panna Marie s Ježíšem  

Socha Panny Marie s malým Ježíšem z roku 1735 stála původně u cesty z Hořic do Hradce Králové, u rozcestí k Dobré Vodě, na tzv. Mohejlíku. Dnes je umístěna v parku u děkanského kostela Narození Panny Marie v Hořicích. I když byl pomník roku 2000 restaurován, je dnes opět ve špatném stavu. Panna Marie i Ježíš mají na hlavách koruny. Marie je oblečena do dlouhého řaseného pláště, v pravé ruce držela dlouhé žezlo, které dnes chybí. Malý Ježíš má poškozenu pravou ruku a levou nohu. Nápisy na podstavci sochy Panny Marie jsou umístěny na přední, levé a pravé straně. Všechny tři nápisy obsahují chronogram, který odpovídá roku 1735. Písmena nápisů byla původně vytažena černou barvou. Nápis na přední straně podstavce zní Pono e Voto / AnIMo De Voto / TVo HonorI / RegIna poLI / AVe Virgo SaCrata / SaLVe Spes nostra Beata / S.A.W. / P. T.C.H. Nápis na levé straně podstavce pak Tak tebe pozDraWVgI / genz tebe MILVgI / CztIteLoVe tVogI a nápis na pravé straně podstavce BVD PozDraVena / OD WsseCH zWeLebena /  O KraLoVno nebeska. (TH)

 


Panna Marie Celenská

Socha Panny Marie s Jezulátkem, jejíž původní umístění bylo pravděpodobně u cesty z Hořic do Dobré Vody, dnes stojí v parku před Novým hřbitovem na vrchu Gothard. Vzorem pro plastiku mohla být soška Panny Marie s Jezulátkem v rakouském Maria Zell. Panna Marie i Jezulátko, které je symbolicky drženo v pravé ruce, jsou zobrazeny v jednoduchém plášti trojúhelníkového tvaru. Obě postavy jsou korunované, Jezulátko má na plášti zavěšeno jedno srdce, Panna Marie tři srdce, z nichž je jedno skryto. Madona stojí na oblaku s hlavičkami dvou andílků. Celá plastika je postavena na podstavci zdobeném volutami a ukončeném volutovou římsou. Podstavec je ještě vyvýšen soklem. Na podstavci je humanistickou minuskulou vytesaný nápis FL / HonorI / gLorIosae DeI / genITrICIs / pLetosim / CIVIVM / posVIt obsahující chronogram, podle kterého lze plastiku datovat k roku 1827. Písmena chronogramu jsou psané kapitálou. Původní polychromování plastiky dokládají zbytky barvy na bohatě zdobených šatech. (TH)

 


Svatý Jan Nepomucký

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého byla postavena roku 1730, jak dokládá letopočet vytesaný na čelní straně podstavce. Stalo se tak jeden rok po svatořečení světce. Dílo bývá připisováno některému z žáků Braunovy školy. Původní umístění sochy bylo v Hradecké, dnes Husově ulici, v současné době stojí před hořickým děkanstvím u kostela Narození Panny Marie, kde ji dříve obklopovalo několik kaštanů. Světec je zobrazen tradičně v rochetě, s biretem na hlavě a pěti hvězdami okolo ní. Sklání se nad malým chlapcem a obdarovává ho almužnou. V levé ruce drží misku s chlebem. Plastika světce je umístěna na trojbokém podstavci zdobeném volutami a ukončeném přímou římsou. Mezi podstavcem a plastikou, na úzkém profilovaném stupni, byla upevněna kovová šesticípá hvězda. Na každé ze tří stran podstavce je vytesán nápis. Latinský, německý i český nápis obsahuje v textu chronogram odpovídající vzniku sochy. Podstavec je umístěn na nízkém soklu. Nápis na čelní straně pomníku zní v latině SANCTO / ELEE MO / SYNARIO / DEVOTA /  PLEBS / EXSTIPE / EREXIT. Písmena chronogramu jsou převýšena nad obvyklý text.  Nápis v němčině na jižní straně podstavce zní Vnsern / HeILIgen / Iohann Von / NephoMVCk / Ist DIese / Ehren SaVLe / gebaVet a český nápis SWatY Iene / NepoMVCkY / oChran nas / a V Boha / oroDVg / za nas. Německý i český nápis je psán frakturou a pro rozlišení chronogramu jsou v něm použity písmena kapitály. (TH)

 
Svatý Josef

Barokní socha sv. Josefa stojí v lese nedaleko hořických pískovcových lomů. Místo nebylo vybráno náhodně, protože sv. Josef, patron tesařů a kameníků, měl symbolicky chránit dělníky z blízkých lomů. Na dnešním místě stojí socha od roku 1858, kdy ji nechali na své náklady přeložit Jan Kunc a Hynek Raiman. Přemístěna byla také již roku 1855 za faráře a vikáře Josefa Ledna a purkmistra Josefa Rumla. Četnost stěhování lze snad odůvodnit postupující těžbou kamene. Opravy se socha dočkala roku 1932 a také v roce 1993 od sochaře Jaroslava Kerela.  Světec je zobrazen jako starší vousatý muž v dlouhém řaseném plášti držící na levé ruce malého Ježíška. Sám stojí na oblaku s hlavičkou andílka. Kolem hlavy má dochovanou svatozář. Mohutný podstavec je ukončen profilovanou prohnutou římsou. Po stranách je zdoben volutami. Na čelní stěně podstavce je vytesán v kartuši zlacený reliéf znaku kamenického cechu, pod kartuší text NVTRICIO FILII DEI / A FIDELIS VO CLIENTE / PRO FINALI GRATIA ET / SANCTA PACE FIXA VT / ET sacrata piis inae va / STATVA SERVIAT. Nápis obsahuje chronogram z písmen, která jsou převýšena a vytažena červenou barvou. Ostatní písmena jsou vybarvena černě. Sochu lze datovat k roku 1759. (TH)

 
Svatý Vavřinec

Barokní socha sv. Vavřince byla pravděpodobně postavena podle vzoru plastiky mariánského sloupu v Hradci Králové Josefem Janem Sosnovcem z Vlkanova. Hradecký sv. Vavřinec je však symetricky otočen. Socha stojí od založení na rozcestí u obce Ostrov nedaleko Hořic. Podle literatury, která uvádí nápisy na zadní straně podstavce POSTAW. 1763 a OBNOW. 1833, lze sochu datovat k roku 1763. V současné době jsou již nápisy nezjistitelné. Světec je zobrazen jako mladý muž s výrazem utrpení ve tváři hledící k nebi. V pravé ruce drží rošt, na kterém byl umučen, levou rukou se dotýká hrudi. Přes dlouhý plášť má převlečenou dalmatiku s krátkými rukávy a se třemi střapci. Široký barokní podstavec s prohnutou profilovanou římsou je zdoben volutami na vybíhajících křídlech a aliančním znakem uprostřed. Podstavec je postaven na soklu s vystupující střední částí. Barokní alianční znak zobrazuje symbolicky spojení rodů Sosnovců z Vlkanova a Straků z Nedabylic. (TH)

 Útěk do Egypta

Reliéfní klasicistní pomník Útěk sv. Rodiny do Egypta byl postaven roku 1832 u staré cesty z Hořic do Březovic, která vede okolo starého hřbitova na vrchu Gothard. Pomník vytvořil hořický sochař Josef Rychtera, jak dokládá nápis Jos. Richtera sculp. 1832 na reversu reliéfní desky. Pomník se skládá ze soklu a vysoké obdélníkové reliéfní desky, která je překryta trojúhelníkovým štítem se symbolem Božího oka. Na pomníku je v mělké nice zobrazena Panna Marie a sv. Josef vedoucí mezi sebou za ruce malého Ježíše. Všechny tři postavy mají zlacené svatozáře. Pomník byl obnoven roku 1891. V roce 2000 se restaurování ujal hořický sochař Jaroslav Kerel. Na obě opravy upozorňují vytesané nápisy. (TH)

 
 

Svatý Izidor

Barokní socha sv. Isidora stojí na návsi v Libonicích u Hořic. Pomník jezuitského izidorského kultu lze datovat podle vytesaného letopočtu k roku 1755.  Světec je zobrazen jako prostý rolník v klobouku a s rýčem v ruce. Pod sochou na úzkém stupni nad římsou je z přední strany vytesán nápis ds. Isidore orodug / ZA NAS. Písmeno N je poničeno vysekaným čtverhranným otvorem, do kterého byla původně upevněna kovová lucerna. Z druhé strany stupně jsou vytesány signatury TR / cq A 1755 JB. Plastika je postavena na nízkém podstavci zdobeném volutami a z obou stran reliéfy v kartuších. Na přední straně je zobrazena světice ležící v oblaku, na zadní straně další světice držící ve zdvižené levé ruce kříž. Podstavec je ukončen vlnovitě prohnutou římsou, pod kterou je vytesaná symbolická koruna. Je vyvýšen nízkým soklem. (TH)